Lid Raad van Commissarissen (kind- en ouderperspectief)

Ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. Dat is de missie van het Prinses Máxima Centrum. Het Prinses Máxima Centrum is gevestigd in Utrecht als nationaal centrum voor alle kinderen en adolescenten met kanker of voorstadia daarvan. Ieder jaar krijgen in Nederland circa 600 kinderen kanker en zo’n 150 kinderen krijgen een recidief na een eerdere behandeling. In de LATER-poli worden voormalige patiënten ook op oudere leeftijd gevolgd. Het Prinses Máxima Centrum is een comprehensive cancer center, dat zich richt op het verlenen van kinderoncologische zorg, het doen van kinderoncologische research en het opleiden van professionals. Samenwerking is nodig om te komen tot een toonaangevend, internationaal topcentrum. Grensverleggend en gepassioneerd zijn de kernwoorden die de cultuur en uitstraling van het Prinses Máxima Centrum bepalen. Ze gaan verder dan anderen ooit gegaan zijn, en ze doen dat met hart en ziel.

De RvC is het toezichthoudende orgaan en houdt conform statuten en reglementen toezicht op de wijze waarop de RvB de organisatie bestuurt.

De RvC bestaat momenteel uit zeven leden, waaronder de voorzitter.

Eén lid van de raad wordt benoemd door UMC Utrecht, als houder van een prioriteitsaandeel. De andere leden worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Twee commissarissen zijn benoemd op voordracht van de cliëntenraad, respectievelijk de ondernemingsraad.

De RvC werkt met een Auditcommissie, een commissie Zorg en Wetenschap en een Remuneratie-, benoemings- en governance commissie. In deze commissies zitten leden van de RvC om vandaar uit het toezicht op specifieke aandachtsgebieden te verdiepen en besluitvorming voor te bereiden.

Er wordt naar gestreefd om in het team expertise op de volgende gebieden aanwezig te laten zijn:

 • (kinderoncologische) Zorg (inclusief kwaliteit en veiligheid)
 • Onderzoek / wetenschap
 • ICT
 • Patiënttevredenheid en patiëntgerichtheid
 • Financiën
 • Inzicht in bestuurlijke en financiële verhoudingen in de sectoren van zorg en research

Aan elk lid worden als algemene eisen gesteld dat deze:

 • ervaring heeft in besturen en/of in het houden van toezicht;
 • functioneert (of gefunctioneerd heeft) in relevante netwerken op het gebied van de eigen expertises;
 • in staat zal zijn om voldoende tijd en aandacht te besteden aan deze functie (ca. 3 dagen per maand);
 • beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden.

Elk RvC-lid dient ten minste te beschikken over de volgende persoons- en ervaringskenmerken:

 • Open en integer;
 • Omgevingsbewust en participatief;
 • Doelgericht en doelmatig;
 • Lerend en gericht op verbeteren;
 • Verantwoordend en transparant.

Tot slot staan ook voor ieder lid van de RvC kind en ouder centraal.

Wegens het aflopen van de (tweede) zittingstermijn van een van de leden van de RvC is de RvC thans op zoek naar een nieuw lid met portefeuille kind- en ouderperspectief.

Dit nieuwe RvC-lid wordt gekoppeld aan de voordrachtszetel van de cliëntenraad.

Dit nieuwe lid is tevens toekomstig lid van de Commissie Zorg en Wetenschap.

Naast de hiervoor vermelde algemene profieleisen voor de leden van de RvC, wordt met het oog op de benodigde deskundigheden binnen de RvC een aantal meer specifieke deskundigheden, vaardigheden en eigenschappen gevraagd.

Voor de thans vacante positie lid RvC met portefeuille kind- en ouderperspectief betekent dit dat wordt gezocht naar:

 • Een ervaringsdeskundige in de kinderoncologie, hetzij als ouder, hetzij als survivor, waardoor inzicht in de belevingswereld van gezinnen met kinderkanker.
 • Een persoon die beschikt over de ervaring en de kennis om beleid te toetsen aan algemeen erkende kwaliteitskaders met afweging van de belangen van alle relevante stakeholders, in het bijzonder patiënten en hun naasten;
 • Iemand die het patiënten-perspectief kan plaatsen in de context van de ontwikkelingen van de zorg en research.

Tijdbesteding
De RvC komt gemiddeld zesmaal per jaar in vergadering bijeen. Daarnaast zijn er gedurende het jaar een aantal losse overlegmomenten, wanneer de situatie daarom vraagt.

Ben je enthousiast geworden voor deze functie?
Reageren kan tot 12 juli a.s. uitsluitend schriftelijk, door te e-mailen naar via info@ten.nl.
Door te klikken op de oranje sollicitatie-button word je doorverwezen naar de website van TEN.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer direct

Een aantal andere vacatures in Academy & Stafdiensten